Regulamin Sklepu internetowego wysyłkowego AWEX 
§ 1
Postanowienia ogólne
Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści sie na stronie internetowej pod adresem
www.sklepawex.eu
zwanym dalej Sprzedającym
 § 2
Składanie zamówień i rejestracja Klienta
 
1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu są własnością Sprzedającego.
2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej internetowego sklepu wysyłkowego AWEX pod adresem www.sklepawex.eu
3. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie przez Sprzedającego z Klientem umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
UWAGA! Klient albo rolnik farmer lub firma oświadcza niniejszym że w przypadku zakupu środków niebezpiecznych które można kupić po specjalnych szkoleniach oraz uprawnieniach do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji w szczególności preparatów tabletek, paletek quickphos, phostoxin, fumitoxin, gastoxin, detia, polytanol oraz podobnych o takim samym działaniu (wydzielających fosforowodór) o symbolu 56 GE, GR itp - fosforowodorek glinu, wapnia lub aluminium Uprawnienia Te Posiada. 
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia i fakturą w załaczniku e-mail. Tym samym powstaje zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, sklepem internetowym www.sklepawex.eu
5. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego towaru w sklepie internetowym www.sklepawex.eu
6. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta na sklepie internetowym lub z innych przyczyn Sprzedający o okolicznościach poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
7. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia Sprzedający może anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części lub dokonać za zgodą kupującego zamiany zamówionego towaru na towar o takim samym działaniu
9. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 
10. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy gdzie Klient będzie poinformowany przy wyborze danego sposobu Dostawy.
11. Całkowita cena wiążąca strony umowy sprzedaży zawarta jest na stronie internetowej sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
12. Do każdego zamówienia Sprzedający automatycznie w załączniku e-mail przesyła fakturę.
13. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.
4. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.
15. W celu utworzenia "Konta Klienta", Klient obowiązany jest dokonać procedury rejestracji na stronie internetowej sklepu internetowego www.sklepawex.eu
16.W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej sklepu internetowego oraz powinien wypełnić wszystkie pola formularza z wyjątkiem pól oznaczonych jako opcjonalne lub dodatkowe.
17. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.
18. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić fakt oznaczając odpowiednie pole.
19. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.
20. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.
21. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.
22. Po poprawnym wypełnionym formularzu rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail gdzie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie "Konta Klienta"). Klient otrzymuje dane dostępowe do "Konta Klienta" gdzie znajdować się będzie historia zamówień oraz może w nim dokonywać zmian podanych wcześniej podczas rejestracji.
 
 
§ 3
Płatność za złożone zamówienie
1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar tylko poprzez:
- przelew bankowy na rachunek konta bankowego Sprzedającego (wysyłka zamówionego towaru nastąpi w momencie wpłynięcia w całości za zakupiony towar środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego) lub można zapłacić kurierowi przy odbiorze (przesyłka pobraniowa)
2. Klient dostaje drogą elektroniczną pocztą e-mail w załaczniku fakturę
3. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku Vat 
4. Kupujący po dokonaniu zakupu ma zgodnie z prawem obowiązek zapłaty w czasie: Przelew do 3 dni lub zapłatę przy pobraniu
5. Dwukrotna próba doręczenia paczki do konsumenta a co za tym idzie dwukrotne jej nieodebranie powoduje skutki finansowe dla konsumenta w postaci zwrotu sprzedającemu na jego konto bankowe kosztów wysyłki oraz zwrotu paczki przez firmę kurierską do sprzedającego w wysokości 39 zł.
 
§ 4
Realizacja złożonych zamówień
1. Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu gdzie otrzymał na adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzenie zamówienia, wyboru sposobu wysyłki. Zmiana może też dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu dostawy czy też danych ujętych na fakturze lub rachunku.
 2. W momencie dodania nowych towarów do istniejącego już zamówienia, które są w realizacji (jeszcze przed wysłaniem towarów) może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
§ 5
Reklamacje
1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego www.sklepawex.eu są fabrycznie nowe.
2. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać/dostarczyć reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania wraz z osobistym pisemnym opisem powodu reklamacji, w oryginalnym opakowaniu, a w przypadku produktów chemicznych wraz z ich pełną zawartością oraz dowodem zakupu lub listem przewozowym.
3. Reklamowany towar należy dostarczyć po wcześniejszym uzgodnieniu na adres podany przez Sprzedającego.
4. Sprzedający nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki reklamowanej.
5. W ciągu 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
6. W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający:
- wymieni Klientowi reklamowany towar na nowy lub na życzenie klienta wymieni towar na towar o podobnym działaniu,
- jeśli wymiana nie jest możliwa Sprzedający zwróci pełną wartość zamówionego towaru w ciągu 14 dni.
7. W przypadku towaru, który objęty jest gwarancją producenta, Klient może reklamować lub naprawiać towar wynikający z uprawnień gwarancji tylko u danego producenta lub serwisu widniejącego na karcie gwarancyjnej.
8. Użycie lub otwarcie - rozplombowanie środków chemicznych oraz ich częściowe wykorzystanie i stwierdzenie kupującego po ich otwarciu  że słabo lub wcale nie działają, albo przynoszą małe efekty nie upoważnia kupującego do składania reklamacji ani zwrotów, a sprzedający nie ponosi w tym przypadku żadnej odpowiedzialności za sprzedany towar.
 
§ 6
Rezygnacja z zamówienia - odstąpienie od umowy zawartej na odległość i zwrot należności pieniężnych
Odstąpienie od umowy przysługuje tylko konsumentom - klientom indywidualnym nie posiadającym osobowości prawnej lub firmy,
nie przysługuje zaś firmom które dokonały zakupu na fakturę.
1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedającego, Klient może zrezygnować odstąpić od umowy z całości lub części zamówienia o czym powiadomi Sprzedającego pisemnie  za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub wysyłając rezygnację Pocztą na adres siedziby firmy 
                                                                                                          

2. Klient - konsument indywidualny ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego na odległość w sklepie www.sklepawex.eu w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru tylko w przypadku gdy: towar jest wadliwy, uszkodzony, niezgodny z przeznaczeniem informując o tym pisemnie sprzedającego za pomocą poczty e-mail. Przyczyną gdzie rezygnacja klienta z zakupu nie będzie uwzględniona przez sprzedającego: jest znalezienie przez kupującego w innym miejscu takiego samego towaru u konkurencji z tą samą nazwą lecz tańszego oraz sama chęć rezygnacji bez powodu. Odstąpienie od umowy przez konsumenta drogą telefoniczną nie będzie uwzględnione przez sprzedającego.
3. W momencie rezygnacji z zakupu, odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją jako niezawartą a Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni od momentu dokonania zakupu.
4. Zwracany towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym a wysłany na adres podany przez Sprzedającego.
Koszty zwracanego towaru pokrywa kupujący
 
5. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta i zapłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych za zakupiony towar bez kosztów wysyłki i zwrotu poniesionych przez zwracającego w terminie 14 dni.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.
7. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za towar "z góry", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta natomiast w przypadku zapłaty za towar "za pobraniem" lub przy "odbiorze osobistym", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym po wcześniejszym ustaleniu z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
8. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta gdzie po uprzednim kontakcie z Klientem konsument nie przekaże Sprzedającemu wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, Sprzedawca wówczas nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.
 
§ 7
Odpowiedzialność Sprzedającego
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego pod adresem www.sklepawex.eu świadczącego usługi drogą elektroniczną z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli to spowodowane było działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy oraz zakupy na konto konsumenta, zmianę jego danych przez osoby trzecie oraz korzystanie ze sklepu internetowego z winy Klienta gdzie nastąpiło udostępnienie przez konsumenta osobom trzecim niepowołanym w szczególności danych "login czy też hasło" do "Konta Klienta" w sklepie internetowym www.sklepawex.eu.
4. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych zaniechaniem Klienta, w szczególności przez nieprawidłowe obchodzenie się ze sprzętem i preparatami chemicznymi, stosowanie ich niezgodnie z przeznaczeniem albo brakiem zachowania przez kupującego odpowiednich warunków bhp które mogą mieć wpływ na zdrowie lub życie kupującego oraz osób trzecich szczególnie dotyczy to stosowania środków I klasy toksyczności do fumigacji opartych na fosforowodorze glinu 56 ge lub korzystanie ze sklepu internetowego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem sklepu.
5. Sprzedający z tytułu niewykonania umowy zawartej z Klientem ponosi odpowiedzialność w przypadku gdzie Klient jest Przedsiębiorcą i poniósł realne straty w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedającego z zastrzeżeniem punktu 4 par.7 niniejszego regulaminu
6. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru wynikające z przyczyn leżących po stronie firm kurierskich.
8. Sprzedający działa w dobrej wierze mając zaufanie do prawdziwości podanych danych oraz oświadczeń składanych przez kupującego w momencie dokonania zakupu szczególnie w rozumieniu niniejszego regulaminu i zawartych w nim klauzul oraz prawa.
 
§ 8
Dane osobowe i pliki "Cookies"
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta a w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.
2. Sprzedający - sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie  Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.
3. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją strona sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem UE w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
4. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.
5. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucjom z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów angielskich.
6. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego - Klienta.
7. Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedającego.
8. Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
9. Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu.
10. Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.
11. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.
 

§ 9

Postanowienia końcowe regulaminu

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy pod adresem www.sklepawex.eu i jest wiążący dla zawieranej umowy na odległość dla sprzedającego i kupującego.
2. Konsument - kupujący w momencie dokonywania zakupu musi potwierdzić w odpowiednim okienku zapoznanie się z regulaminem. Bez takowego potwierdzenia zamówienie nie zostanie przyjęte do dalszej realizacji.
3. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku powstania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu przez Sprzedającego na stronie głównej sklepu internetowego. Klienci posiadający "Konto Klienta" zostaną również powiadomieni przez Sprzedającego za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty Klienta, podanego przez niego wcześniej w formularzu rejestracyjnym.
4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży i innych, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Miejscem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu gdyby nie udało się ich rozwiązać polubownie między sprzedającym a konsumentem jest europejskie centrum konsumenckie lub sąd właściwy dla miejsca siedziby właściciela sklepu.
 
§ 10
Informacje o sklepie
Informacja handlowa w Polsce:
     Tel. (48) 699703313
      office@sklepawex.eu
Właścicielem sklepu jest Awex Company Ltd
   Company registration number 09288900
                                                                                                                           85 Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT, England
Phone. (44)  20 34755259,
Mobile phone. (44) 0 7459266183
                                                                                                                                                        e-mail: office@awexltd.com
                                                                                                                                                            www.awexltd.com

                                                                                                                             

                                                                                   Nature of business SIC CODE: 47910 - Retail sale via mail order houses or via Internet
SIC CODE: 46750 - chemical products wholesale
Sub Code: 010 - Sale of professional top notch preparations for insects and pests rodents